Tarieven

gooisch recherchebureau tarieven

Aan ieder onderzoek gaat een grondig intakegesprek vooraf. Dit intakegesprek, waarvoor een uur is uitgetrokken, is kosteloos, ook als er geen opdracht uit voortvloeit.
Tijdens dit gesprek maken we een eerste inschatting van de uit te voeren werkzaamheden en bepalen we de haalbaarheid van het onderzoek. Vervolgens is het aan u om door te gaan of niet.

Bij sommige zaken is het mogelijk van te voren een kostenopgave te geven. Meestal is echter niet van te voren aan te geven hoeveel werk in een opdracht gaat zitten vanwege het onverwachte karakter van de situatie. Er kan echter wel een grove indicatie van de totale kosten worden gegeven.

U heeft de keus tussen een tarief per uur of een afgesproken bedrag per opdracht.

  • het tarief voor Bedrijven bedraagt € 125,- per uur;
  • voor Particulieren hebben wij een vriendelijk tarief van € 99,- per uur;
  • voor werkzaamheden tussen 19:00 en 23:00 uur geldt een opslag van 40%;
  • voor werkzaamheden tussen 23:00 en 07:00 uur geldt een opslag van 75%;
  • reiskosten € 0,55 / km;
  • eenmalige kantoorkosten € 50,-;
  • alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Overige onkosten ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht worden berekend naar werkelijk gemaakte kosten. Daaronder vallen ook kosten voor de inhuur van specialistische hulp en middelen. Zo worden klanten die hier geen gebruik van maken niet onnodig belast met een hoger uurtarief.

Voor de werkzaamheden ontvangt u per week een factuur met een betalingstermijn van twee weken.
In deze branche is het gebruikelijk om voordat wij voor u aan het werk gaan een voorschotnota te sturen. De hoogte van het voorschot is een schatting van wat maximaal per twee weken zal worden gedeclareerd. Het voorschot zal worden verrekend met de eindfactuur.

Als u besluit opdracht te geven tot het uitvoeren van een onderzoek, ontvangt u een offerte. Als deze offerte is getekend en geretourneerd, en het voorschot betaald, gaan wij voor u aan de slag.

Op de werkzaamheden van het Gooisch Recherchebureau zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Wist u dat de kosten voor een onderzoek naar een strafbaar feit vaak op de dader is te verhalen?

Mocht het resultaat van een onderzoek leiden tot een gerechtelijke procedure dan is het vaak mogelijk de kosten van het onderzoek op de onderzochte persoon te verhalen. Hier zijn al meerdere rechterlijke uitspraken van bekend, waarvan enkele hier genoemd. De rechter zal overwegen of de schade is ontstaan door een fout of door kwade opzet. In het laatste geval kan de vordering worden toegewezen.5